fbpx

Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu e-apka.pl

 1. Definicje
 2. sklep – https://www.e-apka.pl/ w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, obsługiwany przez  MARTIN MAĆKOWIAK   i rozpowszechniany pod nazwą „e-apka.pl”, dostępny w sieci Internet w domenie http://e-apka.pl. Sklep przeznaczony jest dla Klientów i służy do zamawiania Usług przez Klientów w celu zawierania umów o świadczenie Usług przez Usługodawcę.
 3. Klient, Użytkownik – osoba fizyczna, lub podmiot gospodarczy który zakupił usługe lub usługi oferowane w sklepie e-apka.pl.
 4. Usługodawca –  MARTIN MAĆKOWIAK. Usługa, Usługi – usługi oferowane za pomocą Aplikacji przez Usługodawcę
 5. Zakup – dokonanie zakupu Usługi przez Klienta za pomocą sklepu e-apka.pl.
 6.  MARTIN MAĆKOWIAK  będąca administratorem Aplikacji oraz posiadająca prawa autorskie do Aplikacji.
 7. Sklep – e-apka.pl
 8. Zakres usług
 9. MARTIN MAĆKOWIAK  udziela Klientom dostępu do sklepu e-apka.pl umożliwiającej zawieranie umów o świadczenie Usług. Za pośrednictwem sklepu Klienci mogą dokonywać Zakupu Usługi. Sklep dostępna jest w sieci Internet w domenie http:// e-apka.pl.

2  MARTIN MAĆKOWIAK  będzie dbać o zapewnienie prawidłowej dostępności sklepu jak również o jak najszybsze i niezwłoczne usuwanie wszelkich awarii spowodowanych błędnym działaniem sklepu. Klientom nie przysługują żadne roszczenia z tytułu zapewnienia stałej i nieprzerwanej dostępności sklepu.

 1. MARTIN MAĆKOWIAK  nie pobiera od Klientów żadnych opłat za korzystanie ze sklepu. Opłaty są pobierane za korzystanie z Usług – zgodnie z cennikiem znajdującym się w sklepie

III. Klient

 1. Klientem może być osoba fizyczna. która ukończyła 15 lat i posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego na utworzenie Konta. lub podmiotem gospodarczym
 2. Poprzez zakup usługi Klient akceptuje Regulamin.
 3. Poprzez zakupo Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych przy zakupie.
 4. Poprzez zakup Klient wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem sklepu lub bezpośrednio od e-apka.pl powiadomień związanych z korzystaniem ze sklepu oraz jej funkcjonowaniem, w szczególności dotyczących zawarcia umowy z Usługodawcą (np. potwierdzenie Zakupu lub jej anulowanie).
 5. Klient zobowiązany jest do podawania kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych oraz innych danych wymaganych podczas zakupu oraz do ich sprawdzania i aktualizowania bez jakichkolwiek wezwań ze strony e-apka.pl.
 6. Wszelkie dane i informacje udostępniane są przez Klienta dobrowolnie. Klient wprowadzając dane do zakupu oświadcza, że jest uprawniony do ich umieszczenia i swoim działaniem nie narusza praw osób trzecich. Wszelkie informacje i dane udostępnione przez Klienta w sklepie powinny być prawdziwe. Klient powinien powstrzymać się od umieszczenia danych, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 7. Klient wyraża zgodę na to, że Usługodawca będzie kontaktować się z nim bezpośrednio na podany przez Klienta podczas zakupy adres email lub nr telefonu.
 8. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu tylko w sposób zgodny z jej przeznaczeniem. Klient zobowiązany jest do niepodejmowania działań zakłócających pracę sklepu. Klient nie może sam ani przy udziale osób trzecich zmieniać, obchodzić i łamać zabezpieczeń sklepu.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za swoje działania związane z korzystaniem ze sklepu oraz za treści umieszczone przy zakupie uslugi. Naruszenie prawa przez Klienta podczas korzystania ze sklepu, zwalnia  MARTIN MAĆKOWIAK  z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich. Klient zobowiązany jest do pokrycia w stosunku do MARTIN MAĆKOWIAK  szkody oraz wszelkich kosztów, jakie  MARTIN MAĆKOWIAK  poniesie w przypadku naruszenia prawa, zasad korzystania ze sklepu lub Regulaminu przez Klienta.
 10. Klient zobowiązany jest niezwłocznie poinformować  MARTIN MAĆKOWIAK  , jeżeli osoby trzecie będą dochodzić swoich roszczeń w związku z naruszeniem prawa przez Klienta.

 

IV.Zakup Usługi przez Klienta

 1. Za pośrednictwem sklepu e-apka.pl Klient może dokonać Zakupu Usługi.
 2. W sklepie e-apka.pl sprzedawane są aplikacje Android i Ios, usługi polegaja na konwertowaniu stron WWW do postaci aplikacji na Android oraz iOS
 3. Zakup Usługi może zostać anulowana przez Klienta, jeżeli taka możliwość została przewidziana przez Usługodawcę poprzez oznaczenie danej Usługi. Anulowanie Zakupu może nastąpić tylko na warunkach określonych przez Usługodawcę przy danej Usłudze. Anulowanie Zakupu z zachowaniem warunków określonych przez Usługodawcę jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy przez Klienta, którego skutki regulują właściwe przepisy prawa.
 4. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Usługę bezpośrednio Usługodawcy na warunkach wskazanych przez Usługodawcę przy danej Usłudze.
 5. Uprawnienia i odpowiedzialność  MARTIN MAĆKOWIAK
 6. W przypadku skierowania jakichkolwiek roszczeń do  MARTIN  lub też żądania udostępnienia danych Klienta przez uprawnione organy lub przez podmiot zamierzający dochodzić roszczeń, spółka  MARTIN MAĆKOWIAK  jest uprawniona do zapoznania się ze stanem faktycznym oraz do ewentualnego zabezpieczenia i przekazania danych Klienta i innych informacji zamieszczonych w Aplikacji, niezbędnych do realizacji i zabezpieczenia ewentualnych roszczeń lub spełnienia żądań.
 7.  MARTIN MAĆKOWIAK  nie ponosi odpowiedzialności za:
 8. przerwy w funkcjonowaniu sklepu e-apka.pl wynikłe z przyczyn niezależnych od MARTIN MAĆKOWIAK
 9. problemy lub utrudnienia techniczne związane z działaniem sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego, które utrudniają lub uniemożliwiają korzystanie ze sklepu lub z usług oferowanych za jej pośrednictwem,
 10. autentyczność, rzetelność, poprawność i kompletność danych i informacji zamieszczonych w sklepie przez Użytkowników oraz przekazywanych pomiędzy Użytkownikami za pośrednictwem sklepu,
 11. szkody spowodowane przez Użytkowników w związku z nienależytym wykonaniem bądź niewykonaniem przez nich umów zawartych za pośrednictwem sklepu
 12. szkody spowodowane przez Użytkowników poprzez naruszenie praw osób trzecich,
 13. szkody spowodowane działaniem osób trzecich,
 14. szkody spowodowane w związku z brakiem zdolności Użytkowników do zawierania umów za pośrednictwem sklepu oraz w związku z niewypłacalnością Użytkowników,
 15. szkody poniesione przez Klientów w związku z zablokowaniem lub usunięciem z Aplikacji Konta.

3.Sklep e-apka.pl nie ponosi odpowiedzialności za zlecenie usługi niezgodnej z regulaminem Google( android ) oraz Apple (iOS). W przypadku dokonania zakupu aplikacje w sklepie e-apka.pl które nie będzie zgodny z regulaminem Google oraz Apple , nie przysługuje reklamacja usługi .

 1. W celu zakupu usługi ze sklepu e-apka.pl trzeba zaakceptowac aktualny regulamin sklepu e-apka.pl oraz zapoznac się z regulaminem Google play ( android) oraz Apple store ( Ios) .

5.Odrzucenie aplikacji przez Google Play lub Apple store z przyczyn wynikających z ich regulaminu ,sklep e-apka.pl nie ponosi odpowiedzialności i klent nie ma prawa do zwrotu pieniędzy za dana usługę.

 1.  MARTIN MAĆKOWIAK  jest uprawniony do częściowego lub całkowitego wyłączenia funkcjonowania sklepu w celu przeprowadzenia jej naprawy lub modernizacji bez konieczności uprzedniego poinformowania o tym Klientów. Przywrócenie funkcjonowania sklepu nastąpi niezwłocznie po przeprowadzeniu wyżej wymienionych czynności.

7.Klient w każdej chwili może złożyc reklamacje na maila kontakt@e-apka.pl . Kazda reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni .

8.Klient po dokonaniu płatności nie ma możliwosci do ostąpienia od umowy

9.Klient po zakupie wyraża zgodę na pokazywanie wykonanych aplikacji przez e-apka.pl innym potencjalnym klientom

 

 1. Środki Techniczne
 2. W celu korzystania ze sklepu konieczne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty elektronicznej oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług e-apka.pl.pl za pośrednictwem Aplikacji wymaga aktywnego połączenia z Internetem. Korzystanie ze sklepu na urządzeniu mobilnym wymaga dysponowania sprawnym urządzeniem mobilnym. Klient we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność powinien zadbać o spełnienie wymogów technicznych urządzenia mobilnego, jego konfigurację, aktualność oprogramowania oraz o dostęp do Internetu. Koszty zakupu urządzenia mobilnego, innych urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu oraz koszty połączenia z Internetem, ponosi w całości Klient.
 3. e-apka.pl posługuje się plikami typu “cookies”, które umożliwiają gromadzenie informacji związanych z korzystaniem z Aplikacji. Pliki “cookies” to pliki tekstowe, które zapisywane są na dysku twardym w komputerach osób odwiedzających Aplikację, w celu zapisywania w nich informacji i danych dotyczących korzystania z Aplikacji. Brak włączonej obsługi plików “cookies” może powodować nieprawidłowości lub utrudnienia w funkcjonowaniu Aplikacji.
 4. System do prawidłowego działania wymaga:
  – przeglądarki Mozilla Firefox lub Chrome lub innej aktualnej na dzień użycia,
  – włączonej obsługi “cookies”,

VII. Postanowienia końcowe

 1.  MARTIN MAĆKOWIAK   zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany zostaną opublikowane w postaci tekstu jednolitego wraz z informacją o ich dokonaniu na stronie internetowej http://e-apka.pl
 2. Nowe brzmienie Regulaminu obowiązuje od dnia opublikowania tekstu jednolitego Regulaminu.
 3. Klient może nie zaakceptować zmian Regulaminu poprzez żądanie usunięcia Konta w terminie 7 dni. W przypadku, gdy Konto nie zostanie usunięte przyjmuje się, że Klient zaakceptował zmiany.
 4.  MARTIN MAĆKOWIAK  zastrzega, że sklep e-apka.pl oraz wszelkie teksty oraz elementy graficzne umieszczone przez  MARTIN MAĆKOWIAK  w Aplikacji stanowią przedmiot jej praw autorskich lub praw wynikających z licencji.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.04.2020r.